Statistik för Edsbrobygden

Här följer ett urval av den statistik från SCB som ligger till grund för den LEA – Lokal Ekonomiska Analys som vi har gjort tillsammans med Leader Stockholmsbygd. Statistiken från SCB är från 2018.

Invånare Edsbrobygden

Antal invånare i Edsbrobygden är 1.594 personer som är skrivna här. Sen tillkommer alla säsongsboende till det. Ut- och inflyttningen har hållit sig relativt jämn de senaste åren. Av det totala antalet fastigheter som finns i Edsbrobygden är majoriteten småhus. Det finns också ca 350 lantbruksfastigheter och ett tiotal hyreshusfastigheter.

Flyttning och bostäder
Boendestatistik
Mer statistik

Företagande och service i Edsbrobygden
Det finns ett rikt och mångfacetterat näringsliv i bygden, hela 308 företag är verksamma här,
och företagen sträcker sig över många olika verksamhetsområden såsom mekaniker,
fotvård, åkerier, frisörer, elektriker, VVS, byggvaruhandel, snickare, matvarubutik och
restauranger. Tonvikten på företagandet finns inom jordbruk, skogsbruk och fiske, som
motsvarar en tredjedel av alla företag i bygden. Den näst största företagsgrenen är
byggverksamhet som omfattar 52 företag. Det finns fem företag som har mellan 10-19
anställda, men de flesta företagen är egenföretag (260 företag). Länk till urval av företag.

Edsbrobygden som är storstadsnära landsbygd möjliggör många logistiska möjligheter för
olika företag att kunna etableras och växa. De många egenföretagarna vittnar om att
Edsbrobygden har goda förutsättningar för att driva verksamheter, bland annat genom den
pågående utbyggnaden av fiber och närheten till tätorter och Arlanda flygplats som
möjliggör att kunna ta sig till kunder längre bort

Disponibel inkomst och köpkraft
Den disponibla inkomsten är den summa som återstår för konsumtion och sparande efter
det att skatter dragits av från inkomsterna och bidrag lagts till (såsom exempelvis
bostadsbidrag och barnbidrag). Disponibel inkomst är det begrepp som tillsammans med
begreppet köpkraft bäst kan spegla köpkraften och levnadsstandarden för olika grupper i
samhället.
I Edsbrobygden har hushållen (ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad. Genomsnittligt antal som bor i ett hushåll i Sverige i glesbygd är 2.1 personer enligt SCB) i medel en disponibel inkomst om 504 000 kronor per år, vilket är högre än Norrtälje kommuns disponibla inkomst som är 472 000 kronor per år, och riket i stort som har en disponibel inkomst om 475 000 kronor som medel.

Även köpkraften är något högre i bygden vid jämförelse med Norrtälje kommun i sin helhet.
Exempelvis är andelen som har mycket hög köpkraft i Edsbrobygden 28%, och i Norrtälje
kommun är denna siffra 26%.

Lokal köpkraft och hur det hänger ihop med ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet

Vi kan konstatera att det finns en hög disponibel inkomst och köpkraft i Edsbrobygden om vi
jämför med riket i sin helhet. Faktum är att när alla hushållens resurser räknas samman,
finns hela 378,5 miljoner kronor att disponera varje år. Alla dessa
pengar ger en stor möjlighet. Om lite mer av pengarna cirkuleras i Edsbrobygden, kan det
generera att ännu fler företag kan startas och drivas i bygden, som i sin tur kan anställa
personer från bygden. Detsamma gäller även omvänt, om mer pengar spenderas utanför
bygden kommer de lokala företagen att ha sämre förutsättningar att växa och anställa. Det
finns alltså en aspekt av ekonomisk hållbarhet i att låta pengarna cirkulera mer i
Edsbrobygden istället för att läcka ut till andra platser, samtidigt som Edsbrobygden är en
storstadsnära landsbygd och bygden därför också bör ses som en del i ett större
sammanhang.
Det finns även en ekologisk vinst med att utveckla det lokala samhället exempelvis genom
att fler handlar och investerar lokalt, eftersom det brukar innebära färre transporter och
mindre miljöpåverkan. Slutligen finns det en viktig social hållbarhetsaspekt. Med detta
menas att det är viktigt att skapa förutsättningar i bygden för ett gott liv och människors
välbefinnande, samt ett inkluderande och jämlikt samhälle. Ett steg i detta är att arbeta
tillsammans för hela bygden vilket detta arbete syftar till att göra. Även den sociala
hållbarheten kan stärkas genom initiativ och lokal utveckling genom att fler investerar i
Edsbrobygden.

Handelsbalansen för Edsbrobygden
Handelsbalans är ett ord som används på hela länders ekonomier och för att visa om ett land
importerar eller exporterar mest. I den lokalekonomiska analysen använder vi begreppet
handelsbalans för att beskriva hur mycket pengar som bygden får in i inkomster och hur stor
del av dessa inkomster som spenderas lokalt i Edsbrobygden och hur stor del som läcker ut
ur bygden till andra platser.
För att ta fram Edsbrobygdens handelsbalans har vi utgått från statistik från Statistiska
Centralbyrån, SCB, men vi har också kompletterat denna genom andra sökningar i register
samt intervjuer med bygdens företagare, föreningar och invånare. Vi har gjort
uppskattningar i vissa fall där det varit svårt eller orimligt att få fram exakta ekonomiska
uppgifter. Handelsbalansen ska därför ses som en indikation och värdefull vägledning
snarare än en exakt vetenskap.
Ju längre varje krona cirkulerar i Edsbrobygden – desto bättre mår bygden
De pengar som cirkulerar i Edsbrobygden genom att invånarna handlar lokalt, innebär en
återinvestering i den egna bygden. Om invånarna handlar hos det lokala företaget kan det
företaget anställa fler personer lokalt och kanske bidra till att ungdomar får ett första
sommarjobb. Om fler besöker den lokala vårdmottagningen, innebär det att de får resurser
för att ha öppet mer och anställa fler. För att ytterligare förstärka bibliotekets ställning i
Edsbro är det bra om ännu fler lånar sina böcker där som ett sätt att visa att behovet finns
för ytterligare service och öppethållande.
Enligt statistik från SCB spenderar hushållen i Edsbrobygden årligen ca 245 miljoner kronor
på utgifter som rör bostad, transport, mat, kläder och nöjen. För att skapa en bild av hur
mycket av dessa pengar som spenderas lokalt i Edsbrobygden och hur mycket som läcker ut
ur bygden har vi pratat med flera företagare i bygden och kompletterat med statistik.

De löpande utgifterna för bostaden är den högsta utgiftsposten i bygden. Här inkluderas
bland annat hyreskostnader och även investeringar i bostäderna såsom byggmaterial samt
byggtjänster. Eftersom det finns flera företagare i Edsbrobygden inom detta område som
flera bofasta och deltidsboende använder, stannar en del av kapitalet kvar i Edsbrobygden.
Det är dock oklart om det under 2019 fanns några lokala hyresvärdar eller långivare, varför
dessa kostnader till sin helhet läcker ut ur Edsbrobygden.

Kostnader för transport är en annan stor utgiftspost, och den omfattar utöver drivmedel,
även kostnader för reparationer av fordon. Inom dessa två områden finns lokala företagare,
och således sker även en del av konsumtionen av lokala företagare. Den största delen av de
pengar som spenderas inom området spenderas av de bofasta i Edsbrobygden, här står
deltidsboende för en mindre del. Dock läcker mycket pengar ut ur bygden här, delvis
beroende på att det inte sker någon lokal försäljning av transportmedel.
Inom kategorin livsmedel kan konstateras att den lokala butiken till mycket stor utsträckning
kan finnas genom det stöd som de deltidsboende innebär. Mer än hälften av alla medel för
livsmedel läcker ut ur bygden, men utöver det spenderar deltidsboende dubbelt så mycket
pengar i den lokala butiken som de fastboende gör.
Kategorin fritid och kultur omfattar även kostnader för fritidshus och är därför mycket stor,
den näst största utgiften. Här sker ett omfattande läckage, precis som i fallet med posten
bostäder. Kategorin omfattar även framträdanden och kulturevenemang och här sker en del
konsumtion i bygden, men totalt sett är det mycket pengar som läcker ut ur bygden inom
detta område.

Det spenderas mycket pengar inom kategorierna hushållstjänster, möbler, kläder och skor,
men det finns inget lokalt utbud i Edsbrobygden, vilket gör att alla dessa pengar som
spenderas kommer en annan plats tillgodo. Däremot kan konstateras att det finns flera
informella bytes-, köp- och säljsidor i Edsbrobygden, det finns en lokal marknad för second
hand som är mycket välutnyttjad och uppskattad.

Inom området utemåltider och restaurangbesök sker ett omfattande läckage till andra
bygder. Edsbrobygden har flera restauranger som uppskattar att hälften av deras gäster
kommer från bygden.

Edsbrobygden har även en distriktssköterskemottagning med husläkare i sitt område, något
som är mycket positivt för alla i bygden och extra värdefullt för de äldre invånarna som gett
uttryck för att det är bra om vård kan erbjudas utan långa resor. En del av sjukvården
kommer naturligt att ske utanför bygden i och med att mottagningen inte kan erbjuda all typ
av vård. Det kan ändå konstateras att det sker ett stort läckage här ut från bygden till andra
platser.

Området förbrukningsvaror är uppdelat i SCBs statistik mellan varor för den personliga
hygienen och övriga förbrukningsvaror. Här kan vi konstatera att dessa varor inte handlas i
så stor utsträckning i Edsbrobygden, och här finns därmed ett stort läckage ut ur bygden.
När det gäller tobak handlas detta mer lokalt i Edsbrobygden än på andra platser. När det
gäller alkohol såsom sprit, vin och starköl handlas detta en del på de lokala krogarna, smen
majoriteten av konsumtionen av alkohol sker från inköp som skett utanför bygden.